Pravidla Expedice Mars 2016

Všichni na Mars!!!
Všichni na Mars!!!

Do mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars 2016 se může přihlásit každý zájemce z České nebo Slovenské republiky, narozený v letech 1998–2003 (věk 13 až 18 roků v roce konání soutěže). Na základě zdůvodněné žádosti může být po schválení velitelem Expedice do soutěže zařazen i účastník mimo tento věkový limit. Ne však o více, než jeden rok na obě strany.

Účastník Expedice Mars  se musí domluvit a porozumět angličtině na úrovni odpovídající jeho věku.

Účastníkem soutěže se zájemce stane vyplněním vstupní přihlášky na webu. Následně má účastník povinnost vyplnit psychologický test a nahrát motivační dopis formou listu nebo videa. Tím se účastníkovi vytvoří veřejný profil na stránce Expedice Mars. Psychologické testy a motivační dopisy bude hodnotit odborná porota, složená z organizátorů soutěže, která rozhodne, kdo postoupí do dalšího kola. Po konci prvního kola budou zpřístupněna zadání pěti odborných projektů druhého kola, z kterých si účastník vybere a zpracuje jedno jím vybrané téma. Účastník má stanovený časový limit na vypracování projektu podle předem zveřejněného harmonogramu. Doporučujeme, aby se účastník během vypracování radil s velitelem odbornosti svého projektu. Na základě projektů vyberou velitelé jednotlivých odborností soutěže Expedice Mars skupinu 25 semifinalistů, kteří projdou dalším výběrem při víkendovém semifinálovém soustředění. Na semifinále bude komisí složenou z organizátorů a partnerů Expedice Mars vybráno na základě souboru aktivit, zkoušek nebo plnění zadaných úkolů 10–12 finalistů, kteří podstoupí finálový kosmonautický výcvik a zúčastní se simulovaného letu Expedice Mars 2016.

 

Přehled všech odborností Expedice Mars si můžete přečíst zde!

 

Rozhodnutí o postupu či vyřazení účastníka v jednotlivých etapách soutěže probíhá kolektivně mezi všemi organizátory. V případě nesouhlasu s výsledkem má účastník právo se odvolat k Admirálovi Expedice (nikoliv velitelům odborností nebo jiným organizátorům). Rozhodnutí Admirála Expedice Mars je konečné a dále neodvolatelné.

Zájemce o zařazení do výběru se musí zaregistrovat včas, podle platného harmonogramu a v přihlášce uvést úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Pozdní přihlášky nebudou přijímány.

Každý účastník se může do konkurzu přihlásit pouze jednou v rámci ročníku. Vícenásobné registrace nebudou tolerovány.

Během výběru bude každý účastník plnit řadu úkolů. Pozdní odevzdání úkolů nebude tolerováno a může být důvodem k vyloučení nebo k nepopostoupení do další etapy soutěže Expedice Mars 2016.

V případě nečestného jednání účastníka může být velitelským sborem rozhodnuto o jeho diskvalifikaci. Zvlášť sledováno bude kopírování cizích textů, které autor neocituje a tudíž je vydává za vlastní. Taktéž bude přísně posuzováno jakékoliv nečestné a neslušné jednání poškozující další soutěžící nebo urážející účastníky, organizátory nebo partnery soutěže Expedice Mars.

Pravidla Expedice Mars nestanovují limit fyzického a zdravotního stavu pro účast v soutěži až do úrovně finále.

 

Další podrobnosti o Expedici Mars si můžete přečíst zde!

 

V soutěži Expedice Mars není vybírán žádný registrační poplatek, účastníci postupující do semifinále však mohou být požádáni o uhrazení příspěvku na stravu a ubytování v maximální výši 200,-Kč. Během semifinále a finále je zajištěn veškerý program, ubytování a strava. Ubytování rodičů ani podporovatelů soutěžících nezajišťujeme, jejich účast v prostorách konání semifinále není, kromě vyhlášení výsledků, povolena. Účastník soutěže si sám zajistí dopravu na místo konání semifinále (Slovensko). V případě potřeby je možné zajistit pro české účastníky společnou dopravu vlakem z Prahy. Finanční spoluúčast semifinalistů je však nutná.

Přihlášením se do soutěže účastník souhlasí se všemi výše uvedenými pravidly a dává svolení organizátorům Expedice Mars nakládat s osobními údaji obsaženými v přihlášce v rozsahu povoleném zákony České republiky a Slovenské republiky. Dále také souhlasí s pořizováním a dalším šířením foto a videodokumentace během semifinále a finále v rozsahu nepoškozujícím osobní a lidská práva účastníka. Zároveň dává svolení k použití projektů a dalších výtvorů účastníků k propagaci Expedice Mars. Emailová adresa účastníka bude automaticky zařazena do mailového listu Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře. Z tohoto listu může být na vlastní žádost účastníka adresa odebrána.

 

(Aktualizace pravidel provedena 15.4.2016)