Micha­ela Musi­lová – Slo­venka, ktorá si spl­nila det­ský sen a stala sa mar­so­naut­kou

Micha­ela je momen­tálne pred­sed­níč­kou SOSA (Slovenské organizace pro vesmírné aktivity – jednoho z organizátorů projektu Expedice Mars – pozn.MH) a teší sa na jeseň na vypus­te­nie prvej slo­ven­skej dru­žice skCUBE do ves­míru. Bola člen­kou prvej brit­skej posádky, ktorá sa zúčast­nila simu­lo­va­nej misie na Mars. O rok sa chystá na ďal­šiu, teraz už ako veli­teľka.

sosa-musilova
.

Sní­vala si už od det­stva, že sa sta­neš astro­naut­kou?

Áno, od malička som mala sla­bosť pre prí­rodu a ves­mír, ale až od ôsmych rokov som zatú­žila, stať sa práve astro­naut­kou. Bolo to po tom, čo sme s rodičmi nav­ští­vili NASA God­dard Space Flight Cen­ter v USA. Tam som si mohla obliecť astro­naut­ský ska­fan­der, stret­núť sa s prvým slo­ven­ským koz­mo­nau­tom Iva­nom Bel­lom a aj s posled­ným mužom na Mesiaci, Euge­nom Cer­na­nom, ktorý je napoly Slo­vák. Odvtedy som mala silno zako­re­nený sen stať sa aus­tro­naut­kou.

sosa-musilova02
.

Kedy to začala byť reálna pred­stava?

Síce som zostala „posad­nutá ves­mí­rom“ dote­raz, veľa­krát ma životné cesty viedli úplne inam. Na jed­nej strane som písala romány o mimo­zemš­ťa­noch, na dru­hej nás s bra­tom rodi­čia učili jazyky a pes­to­vali v nás lásku k his­tó­rii, medzi­ná­rod­ným vzťa­hom a ume­niu. Už v tom veku som bola rea­lis­t­kou a vedela som, že stať sa astro­naut­kou je prak­ticky nemožné. Preto som si od začiatku stred­nej školy mys­lela, že bude prak­tic­kej­šie, keď vyštu­du­jem his­tó­riu ume­nia či dip­lo­ma­ciu. Vedu a ves­mír by som si bola nechala iba ako hobby. Záro­veň som vedela, že na to, aby som sa veno­vala ves­mír­nemu výskumu by som musela ísť štu­do­vať do zahra­ni­čia.

To by stálo veľa peňazí, s čím mi moji rodi­čia nemohli pomôcť. Nako­niec mi moju vášeň pre ves­mír pri­po­me­nul doku­men­tárny film od Jamesa Came­rona, Mimo­zemš­ťa­nia z hlbín, v kto­rom na dne oce­ánov našli vedci neuve­ri­teľné bytosti, ktoré by mohli exis­to­vať na iných pla­né­tach. Vtedy som si uve­do­mila, že by člo­vek mal ísť za svo­jou váš­ňou, veď predsa len svoje povo­la­nie bude robiť celý život a malo by ho to teda baviť čo naj­viac. Dote­raz sa venu­jem kultúre,umeniu a jazy­kom vo voľ­nom čase, pre­tože aj to je súčas­ťou mojej osob­nosti a nech­cem sa toho vzdať.

sosa-musilova03
Michaela (v první řadě vlevo) na Mars Desert Rese­arch Sta­tion

Kde si štu­do­vala?

Keď už som sa takto roz­hodla, tak som si od stred­nej školy začala pri­vy­rá­bať na štú­dium v Anglicku, počas škol­ského roka aj každé leto. Vďaka výbor­ným štú­dij­ným výsled­kom som sa dostala na Uni­ver­sity Col­lege v Lon­dýne (UCL), ale aj tam som si musela pri­vy­rá­bať počas štú­dia, aby som si to doká­zala odfi­nan­co­vať. Nie­kedy som mala až tri práce súčasne a záro­veň som drela na dob­rých výsled­koch v škole, aby som zís­kala pros­pe­chové štipendiá.V Lon­dýne som štu­do­vala naj­skôr pla­ne­tárne vedy, kom­bi­ná­cia geoló­gie a astrofyziky.Vždy som chcela štu­do­vať nie­len ves­mír, ale aj to, či môže exis­to­vať aj iný život nie­kde vo ves­míre, teda astro­bi­oló­giu.

Keď som však začí­nala štu­do­vať, astro­bi­oló­gia vtedy neexis­to­vala ako veda, takže som si k tomu musela neja­kým spô­so­bom sama vypra­co­vať cestu. Popri štú­diu som pra­co­vala aj v lon­dýn­skom obser­va­tó­riu a pre nie­koľko výskum­ných ústa­vov UCL. V tre­ťom roč­níku sa mi poda­rilo vyhrať šti­pen­dium v hod­note pri­bližne 50-tisíc dolá­rov, ktoré mi umož­nilo štu­do­vať rok na Cali­for­nia Ins­ti­tue of Tech­no­logy (Cal­tech) v USA. Vtedy to bola naj­lep­šia uni­ver­zita na svete, kde mali jed­not­livé odbory ako geobi­oló­giu, astro­bi­oló­giu a moji pro­fe­sori boli špič­koví ľudia v tomto odbore. Tam som sa teda konečne mohla veno­vať astro­bi­oló­gii a na nej som pra­co­vala aj priamo v NASA.

Celý článek k přečtení na webu Startitup.sk

 

startitup

Martina Ditrichová
23. august 2016